Mercantil

Lorem ipsum dolor sir amet

Problema

Una entitat bancària va iniciar un procediment d’execució hipotecaria contra un matrimoni que s’havia vist en la impossibilitat de continuar pagant les quotes del seu préstec hipotecari.
L’entitat bancaria va instar l’execució de la hipoteca en virtut de la clàusula 6ª bis que facultava a la mateixa a declarar el venciment anticipat del préstec al no fer efectius els rebuts d’amortització del capital.

Estratègia

Un cop revisada l’escriptura de préstec hipotecari, es van detectar diverses clàusules abusives que van fonamentar la oposició a l’execució d’hipoteca instada per el banc. Encara que no es van aconseguir els resultats esperats en primera instància, es va presentar recurs d’apel·lació davant de l’Audiència Provincial de Barcelona a l’espera de que estimessin les nostres pretensions doncs els clients havien pagat més de la meitat del préstec hipotecari i havien deixat de pagar degut a la pèrdua del seu treball.

Resolució

A la llum de la nova jurisprudència comunitària al.legada, derivada de la interpretació de la Directiva 93/13 CEE en relació a les clàusules abusives, es va estimar el recurs presentat declarant l’abusivitat de la clàusula relativa al venciment anticipat degut al desequilibri en que es trobaven els consumidors en casos com aquest, ja que davant d’un mínim incompliment es veien amenaçats amb el venciment anticipat de tot el capital, circumstancia que de cap manera era proporcionada al temps i l’import del préstec que ja s’havia abonat. La Sentència va acordar el sobreseïment de l’execució hipotecaria i va condemnar en costes a l’entitat bancaria.