“El fracàs és la oportunitat de començar de nou amb més intel.ligència” (Henry Ford)

Llei de la segona oportunitat

És una llei que va entrar en vigor l’any 2015 amb la finalitat de que persones que no poden fer front a tots o alguns dels seus deutes, puguis cancel·lar els mateixos. Aquest objectiu s’aconsegueix a través de 3 fases:

1ª Fase: Consisteix en intentar arribar a un acord extrajudicial de pagaments amb els creditors, amb la intervenció i ajuda d’un mediador.

2ª Fase: Si no s’aconsegueix arribar a cap acord, es sol·licitarà el concurs de creditors del deutor, en el qual un administrador/a concursal controlarà les seves despeses i vendrà el seu patrimoni per tal de poder pagar el que es deu, conforme a uns criteris legals específics.

3ª Fase: Consisteix en sol·licitar judicialment la cancel·lació dels deutes. Determinats deutes no son 100% anul·lables, per la qual cosa hauran de pagar-se mitjançant un pla de pagaments de 5 anys. Si no s’arriba a pagar el deute dins d’aquest termini, també es podrà sol·licitar la cancel·lació si el deutor ha fet un esforç de pagament.

La primera visita al nostre despatx es GRATUITA.

Després d’aquesta, i una vegada analitzat el seu cas concret, realitzarem un pressupost personalitzat, també de forma GRATUITA, dins del que es tindrà en compte les seves circumstancies personals, si és una persona consumidora o empresari, l’import del seu deute/s, els béns dels que disposa, etc.

Al nostre despatx considerem que no és ètic cobrar el mateix import per a cada deutor, doncs no és el mateix cancel·lar un deute de 50.000 euros que un de 5.000.000 euros.

La forma de pagament també s’analitza i concreta de forma personalitzada.

A més a més, informem al client del cost de la resta de professionals que intervenen en el procediment en cada cas (notaria, mediador, administrador concursal, etc) i del moment concret en el que es reporta cadascun d’aquestes despeses, per la seva deguda planificació.

Pot beneficiar-se d’interessants descomptes en cas de que el procediment es tramiti respecte a matrimonis, parelles de fet, familiars i fiadors, o bé, optant a les promocions ofertes en la nostre compte d’INSTAGRAM.

Si vol rebre un pressupost gratuït i sense compromís, demani cita AQUÍ

TEULÉ ADVOCATS disposa d’un servei addicional que pot ajudar-te a obtenir aquesta informació accedint directament a la informació que disposi el Banc d’Espanya i Registre de Morosos (ASNEF, EQUIFAX, etc.) També pot ajudar-te a obtenir altres documents necessaris per iniciar el procediment, com per exemple certificats literals de naixement, d’antecedents penals, etc..

El principi general és que, en fase de concurs, ha de vendre’s tot el patrimoni que tingui el deutor (automòbils, immobles, etc). No obstant, el domicili habitual s’exclou d’aquesta liquidació i no es ven si compleix determinats supòsits.

Concretament, el domicili habitual pot ser “salvat” si el mateix te una hipoteca, aquesta hipoteca es troba al corrent de pagament i el valor que té el domicili/habitatge és inferior al del seu deute hipotecari.

És evident que en aquest cas, no te sentit haver de vendre el domicili en el concurs ja que sortiria perdent tant el deutor com el banc.

Evidentment que es pot continuar amb l’activitat professional o empresarial. No obstant, durant la segona fase del concurs, l’Administrador Concursal pot limitar determinades facultats administratives i/o de disposició.

Els bens afectats a l’activitat, com podrien ser existències, vehicles, locals, etc., poden ser exclosos de la liquidació i no vendre’s, prèvia declaració judicial de que es tracta de bens necessaris per a la continuïtat de l’activitat i sempre i quan els deutes que els afecten, en el seu cas, estiguin al corrent de pagament.

La LSO ofereix múltiples avantatges:

Des de que s’inicia el procediment, els embargaments en execució queden en suspens i s’interromp la meritació d’interessos durant les fases 1 i 2.

Durant la fase 1 ja es deixen de pagar els deutes i s’està protegit, per la qual cosa el deutor guanya més diners.

La LSO permet cancel·lar els deutes d’una forma definitiva i pràcticament irreversible, llevat que algun creditor acredita que el deutor tenia ingressos o bens ocults, es condemnat per algun delicte econòmic o esdevé a millor fortuna (herència, loteria, etc.)

El temps de duració és variable, ja que depenent de si l’origen del deute és civil o mercantil, el procediment es durà a terme davant d’organismes o jutjats diferents.

També tindrà importància en aquest punt la quantitat de bens que posseeixi el deutor ja que, quants menys bens tingui, més ràpid serà el procediment.

Com a termini mitjà, i en cas de que el deutor no tingui actius significatius, el procediment acostuma a tenir una duració aproximada d’un any i mig.

No. Els bancs i les entitats financeres han d’eliminar qualsevol rastre d’antiga morositat, per la qual cosa, una vegada obtingut el benefici de cancel·lació dels deutes, l’ex-deutor podrà sol·licitar novament un crèdit bancari.

Malgrat haver-hi opinions contradictòries entre els propis jutges i juristes, la opinió majoritària és la de que no es cancel·larà el deute als fiadors, que seguiran responent d’aquesta. Per això, el més adequat és que ells també s’acullin al procediment de la LSO.

Per descomptat. Malgrat que no poden “negociar-se” durant la fase 1, ja en la fase 2 del procediment de concurs, aquests deutes es classificaran en privilegiats, ordinaris i subordinats, i la part que sigui ordinària i subordinada es cancel·larà. La part privilegiades, que serà sempre inferior al 50%, es pagarà o bé amb la venda dels actius del deutor, o bé, si no hi ha actius o saldo suficient, es podrà pagar fraccionadament durant 5 anys, sense la meritació d’interessos.

En aquest cas, si es destina únicament el 50% de l’import que excedeixi del Salari Mínim Interprofessional al pagament, el jutge ha de concedir el benefici de cancel·lació del deute no pagat. En circumstancies especials d’especial vulnerabilitat (famílies nombroses, monoparentals, amb incapaços, etc.) l’esforç que ha de fer-se es redueix al 25% dels ingressos que excedeixin del Salari Mínim Interprofessional.

No ho és. Si la persona deutora no acudeix a un professional especialista en la matèria i que analitzi el seu cas en concret, acudir a la llei de la segona oportunitat pot ser contraproduent, ja que pot comportar resultats perjudicials per al deutor, com per exemple, la pèrdua de l’habitatge o el sufragi d’uns costos excessius.

En determinats casos, es pot optar per altres solucions més idònies com acudir a una venda directa, un procediment judicial o una negociació.

El més important és acudir ràpidament a un advocat especialista en aquesta Llei, que analitzarà si iniciar aquest procediment és la millor opció per a vostè. I, en cas afirmatiu, l’ajudarà a dissenyar la millor estratègia per aconseguir la finalitat perseguida en el menor temps possible .

La primera reunió és la més important, raó per la qual li desaconsellem totalment que sigui assessorat per coneguts o per telefonistes d’empreses suposadament competents en la matèria.

Al nostre despatx oferim una primera visita GRATUÏTA per analitzar el cas, aconsellar-li si acollir-se a la llei és la seva millor alternativa i, si no és el cas, aconsellar-li sobre altres vies per tal de solucionar el seu problema.

La documentació bàsica necessària és la següent (en cas de qualsevol problema el nostre despatx pot orientar-lo i/o ajudar-lo a aconseguir-la):

 • Certificat literal de naixement
 • Certificat d’antecedents penals
 • Certificat d’empadronament
 • Informe de vida laboral
 • Llibre de Família
 • Llistat dels seus creditors, indicant l’import dels seus deutes i si aquestes estan al corrent de pagament o no.
 • Documentació que acrediti els seus béns i, si és possible, el valor dels mateixos (per exemple, fitxa tècnica de vehicles, escriptures de compravenda, IBI …)
 • Llistat de les seves despeses (mensuals, trimestrals, anuals)
 • Escriptures de préstecs, pòlisses o finançaments
 • 4 darreres declaracions de l’IRPF
 • 3 últimes nòmines o documentació acrediti els seus ingressos (atur, pensió, ajudes, rendes, etc.)
 • Contractes en vigor (per exemple, el de lloguer)
 • Certificats de tots els comptes bancaris que tingui com a titular

En cas de ser empresari, professional o autònom, també necessitarà:

 • Les 3 últimes declaracions d’IVA o el resum anual (model 390)
 • Relació de treballadors i import que abona als mateixos

El nostre despatx es troba ubicat a Terrassa i a Sant Quirze del Vallès (Barcelona), però podem portar procediments a tot Catalunya.

Al ser la primera visita la més important, si Vostè no pot desplaçar-se fins al nostre despatx, podem realitzar-la mitjançant una “Videotrucada”, a través de l’aplicació de Whatsapp o Skype), o bé desplaçar-nos personalment a la seva oficina o local, si la mateixa es troba dins de la província de Barcelona.

Deixi el seu comentari o demani cita AQUÍ.