“El fracàs és la oportunitat de començar de nou amb més intel.ligència” (Henry Ford)

Llei de la segona oportunitat

És una llei que va entrar en vigor l’any 2015 amb la finalitat que persones que no poden fer front a totes o alguns dels seus deutes, puguin cancel·lar-les. Aquesta llei s’ha vist modificada amb la Llei 16/2022 que reforma el text refós de la Llei Concursal i que va entrar en vigor el 26 de desembre de 2022, introduint importants canvis respecte a l’anterior legislació. Concretament introduint determinats deutes que no es poden cancel·lar.

Aquest objectiu es pot encancançar a través de diferents trajectòries:

1a Trajectòria: Quan el deutor no té actius o aquests tenen un valor econòmic escàs, pot acudir-se a la via ràpida i tramitar-se un concurs de creditors sense massa, que consistirà a reflectir fidelment la seva situació patrimonial i els seus deutes per sol·licitar directament la cancel·lació de les mateixes si es compleixen determinats requisits.

2a Trajectòria: Si el deutor té béns i a més és un petit empresari o autònom, pot acudir al procediment especial per a micropimes que li permetrà elegir entre la possibilitat de continuar amb la seva activitat professional o mercantil, reduint l' import dels seus deutes mitjançant un pla de pagaments, o bé liquidar la seva activitat, cas en el qual podrà optar per alliberar-se dels seus deutes.

3ra Trajectòria: Si el deutor és una persona física consumidora, amb béns que tinguin valor, pot assolir l’exoneració dels seus deutes mitjançant un procediment concursal complet, en el qual es nomenarà un administrador concursal que realitzarà la comesa de liquidar el seu patrimoni o bé afavorirà l’adopció d’un pla de pagaments que li permeti conservar aquests actius.

El client únicament haurà de satisfer la primera visita, en el qual exposarà la seva situació i l’ advocat que porti el seu cas dissenyarà la millor estratègia per aconseguir el resultat desitjat. En la primera entrevista es dissenyen els primers canvis que ha de realitzar el deutor per tal de preparar-se per a l’entrada en el procediment concursal o bé per minimitzar els perjudicis actuals que pateix (eliminar embargaments, suspendre procediments judicials, etc.)

Després de la primera visita, el despatx realitzarà un pressupost personalitzat i sense cap compromís, que tindrà en compte les seves circumstàncies personals i econòmiques actuals. La forma de pagament es consensua a mida per a cada client, segons les seves possibilitats i situació.

L’import dels honoraris dependrà tant de la feina que hagi de donar el procediment com de l’import del deute a cancel·lar, ja que, a diferència d’altres despatxos, no considerem ètic, cobrar un mateix import per un deutor que cancel·la 50.000 euros respecte d’un altre que pretén cancel·lar 1 milió.

A més, informem el client del cost de la resta de professionals que intervenen en el procediment en cada cas concret (procurador, administrador concursal, etc.) i del moment concret en què es meritarà cadascuna d’aquestes despeses, per a la seva deguda planificació.

Pot beneficiar-se d’ interessants descomptes en cas que el procediment es tramiti respecte a matrimonis, parelles de fet, familiars i avalistes.

Si vol rebre un pressupost gratuït i sense compromís, demani cita AQUÍ.

TEULÉ ADVOCATS disposa d’un servei addicional que pot ajudar a obtenir aquesta informació accedint directament a la informació que disposa el Banc d’Espanya (CIRBE), els Jutjats, els Registres de Morosos, Hisenda o la Seguretat Social, entre d’altres. També pot ajudar a obtenir altres documents necessaris per a iniciar el procediment com per exemple certificats literals de naixement, d’antecedents penals, indexis de titularitats, etc.

El principi general és que, en fase de concurs, ha de vendre’s tot el patrimoni del deutor (vehicles, immobles, etc.). No obstant això, l’habitatge habitual pot ser exclòs de la liquidació si el deutor tria no liquidar el seu patrimoni i sotmetre’s a un pla de pagaments de tots els seus deutes.

Aquest pla de pagaments podrà estendre’s als 5 anys de durada i els recursos que el deutor haurà de destinar al seu pagament, seran aquells dels quals disposi o prevegi disposar. Per exemple, una fórmula vàlida seria proposar el pagament del 30% del seu salari, prèviament descomptat el salari mínim interprofessional. D’aquesta manera, les oscil·lacions salarials o canvis que puguin succeir en el futur al deutor (per exemple, desocupació) implicaran una variació de la quota que s’adaptarà a la seva situació real. També s’acceptaria com a fórmula de pagament la dació en pagament concreta de béns que no siguin necessaris per a l’activitat empresarial o professional.

En cas que el bé cedit en pagament tingués un valor superior al deute, el creditor que el rep haurà de reintegrar la diferència en el patrimoni del deutor i aquesta diferència pot ser usada per al pla de pagaments a la resta dels creditors.

Evidentment es pot continuar amb l’activitat professional o empresarial si bé, si se li nomena un Administrador Concursal, aquest pot limitar determinades facultats d’administració i/o disposició.

Els béns afectes a l’activitat, com són existències, vehicles, locals, clientela etc. poden ser exclosos de la liquidació i no vendre’s, prèvia declaració judicial de què es tracta de béns necessaris per a la continuïtat de l’activitat i sempre que els deutes que els afectin, en el seu cas, estiguin al corrent de pagament.

La LSO ofereix múltiples avantatges:

Des que s’inicia el procediment, els embargaments en execució queden en suspens i s’interromp la meritació d’interessos.

Els deutes en curs que no siguin necessàries per a portar a a cap l’activitat professional o empresarial o la vida diària (subministraments, lloguer …) poden deixar-se de pagar si són exonerables. Malgrat això el concurs protegeix el deutor pel que té més diners disponibles.

La LSO permet cancel·lar la majoria de deutes d’una forma definitiva i pràcticament irreversible, excepte si algun creditor acredita que el deutor tenia ingressos o béns ocults, és condemnat per algun delicte econòmic, ve a millor fortuna (herència, loteria, ..) etc.

El temps de durada és variable, ja que depenent de si es tramita com a concurs sense massa, com procesimiento especial de micropimes o bé com a procediment concursal ordinari, tindrà una major o menor durada.

També tindrà importància en aquest punt, la quantitat de béns que posseeixi el deutor ja que, com menys béns tingui més ràpid serà el procediment.

Com a terme mitjà, i en cas d’un deutor sense actius significatius, el terme aproximat de durada de tot el procediment serà d’entre sis mesos i un any.

No. Els bancs i entitats financeres han d’eliminar qualsevol rastre d’antiga morositat pel que, una vegada s’obtingui el benefici de cancel·lació dels deutes, l’ex-deutor podrà sol·licitar novament crèdit bancari.

No, amb la nova llei, perquè als avaladors o hipotecants no deutors se’ls cancel·li el deute, hauran d’iniciar també ells un procediment de la LSO.

Amb la nova llei, aquests deutes només poden cancel·lar-se parcialment. Concretament, si el deute amb cadascun d’aquests ens és inferior a 5.000 euros es cancel·larà íntegrament però si supera aquesta suma, la diferència només es cancel·larà al 50% amb un topall màxim de 5.000 euros més. Per tant, la quantitat màxima que es podrà exonerar serà de 10.000 euros per a Hisenda i 10.000 euros per a la Seguretat Social.

La resta del deute, haurà de negociar-se separadament amb aquestes entitats i es regirà per la normativa corresponent. El nostre despatx pot ajudar-lo a la negociació o fraccionament posterior del deute no cancel·lat, respecte a aquestes entitats.

No. Per a optar a l’exoneració dels deutes existeixen dues vies:

 1. La via de liquidació dels actius, és a dir, vendre el que es té i amb l’obtingut es paga als creditors segons l’ordre establert en la Llei Concursal.
 2. La via del pla de pagaments, és a dir, sol·licitar no liquidar el patrimoni però oferir el pagament als creditors d’una quota fixa o variable mensual durant el termini de tres anys, segons els recursos dels quals disposi el deutor. En cas que un dels béns que no es liquidi sigui l’habitatge habitual, aquest termini podrà ampliar-se als 5 anys. Aquesta fórmula d’exoneració és doncs parcial i a més està sotmesa al fet que els creditors no la impugnin, cosa que poden fer si l’import que cobraran amb el pla no els garanteix el pagament del que haguéssin obtingut en cas de liquidació o bé si representen el 40% del passiu exonerable i el pla no inclou la realització dels béns que no siguin habitatge habitual o béns necessaris per a l’activitat professional o empresarial.

No. Si la persona deutora no acudeix a un professional especialista en la matèria i que analitzi el seu cas en concret, acudir a la llei de la segona oportunitat pot ser contraproduent ja que pot comportar a resultats perjudicials per al deutor, com per exemple, la pèrdua de l’habitatge o el sufragi d’uns costos excessius.

En determinats casos, es pot optar per altres solucions més idònies com acudir a una venda directa, un procediment judicial o una negociació.

Els principals deutes que no podran cancel·lar-se en cap cas mitjançant el present procediment són els deutes per responsabilitat civil extracontractual o derivada de delicte, els deutes per aliments, els deutes per salaris (amb uns límits), els deutes per crèdits de dret públic a partir del límit dels 10.000 euros i els deutes amb hipoteca, respecte a la part garantida (la part no garantida amb el ben hipotecat sí que es podrà exonerar).

El més important és acudir ràpidament a un advocat especialista en aquesta Llei, que analitzarà si iniciar aquest procediment és la millor opció per a Vostè i, en cas afirmatiu, l’ajudarà a dissenyar la millor estratègia per a aconseguir la finalitat perseguida en el menor temps possible.

La primera reunió és la més important, per la qual cosa li desaconsellem totalment que s’assessori per coneguts o per persones no professionals, perquè cada cas es diferent i s’ha d’analitzar de forma individual.

En el nostre despatx li garantim que en la primera visita ja tindrà una clara perspectiva de les seves opcions i del cost que li suposarà optar per cadascuna de les vies que siguin aplicables per a solucionar els seus problemes.

La documentació bàsica necessària és la següent (en cas de qualsevol problema el nostre despatx pot orientar-li i/o ajudar-lo a aconseguir-la):

 • Certificat literal de naixement
 • Certificat d’antecedents penals
 • Certificat d’empadronament
 • Informe de vida laboral
 • Llibre de Família
 • Llistat dels seus creditors, indicant l’import dels seus deutes i si aquestes estan al corrent de pagament o no.
 • Documentació que acrediti els seus béns i, si és possible, el valor dels mateixos (per exemple, fitxa tècnica de vehiculos, escriptures de compravenda, IBI…)
 • Llistat de les seves despeses (mensuals, trimestrals, anuals)
 • Escriptures de préstecs, pòlisses o finançaments.
 • 4 últimes declaracions de l’IRPF
 • 3 últimes nòmines o documentació acrediti els seus ingressos (desocupació, pensió, ajudes, rendes, etc.)
 • Contractes en vigor (per exemple, el de lloguer)
 • Certificats de tots els comptes bancaris que tingui com a titular i import en les mateixes
 • Certificat de deutes amb al AEAT
 • Certificat de deutes amb la TGSS
 • CIRBE
 • Demandes judicials rebudes

En cas de ser empresari, professional o autònom, també necessitarà:

 • 3 últimes declaracions d’IVA o el resum anual (model 390)
 • Relació de treballadors i import que abona als mateixos

El nostre despatx està situat a Terrassa però podem portar procediments en tot el territori nacional.

A l’ésser la primera visita la més important, si Vostè no pot desplaçar-se al nostre despatx podem realitzar la mateixa mitjançant videotrucada o videoconferència.

Enviï’ns el seu COMENTARI o demani la seva cita AQUÍ.