“Els conflictes existeixen sempre, no tracteu d’evitar-los si no d’entendre’ls” (Lin Yutang)

Mediació

La mediació ha arribat per quedar-se.

Es preveu com a un tràmit obligatòri previ a la via judicial civil i mercantil, en el marc de la propera Llei d’eficiència processal que es preveu que entri en vigor  durant l’any 2023. Així, qualsevol persona o empresa que vulgui interposar una demanda haurà de justificar doncs haver intentat arribar un acord amb l’altra part amb un mecanisme de resolució alternatiu de conflictes, el principal dels quals és la mediació.

La mediació és un sistema per resoldre conflictes i  el seu objectiu principal és aconseguir que les dues parts enfrontades arribin un acord mitjançant el diàleg i la negociació, evitant així haver d’anar a judici.

Un cop arribat a un acord, és homologable davant de notari i es pot comptar també amb la supervisió dels advocats de les parts que les han assessorat jurídicament  en el procés de mediació.

El mediador/a ha d’adoptar sempre una posició d’imparcialitat davant el problema.

Ha de treballar per aconseguir que les dues parts en conflicte arribin a un acord de manera satisfactòria.

Ha de fomentar el diàleg i les negociacions; mantenir l’equilibri entre les parts i ajudar-les a empatitzar respecte a la situació de l’altra, buscant el benefici mutu.

Si la mediació resulta efectiva, s’evita anar a judici.

És una via més ràpida i econòmica que la judicial. No cal fer llargs i costosos tràmits.

Ajuda a reduir tensions entre les dues parts.

Manté la relació entre les parts i és totalment privada i confidencial.

Vistos els bon resultats obtinguts, s’està aplicant a tot tipus de casos, fins i tot d’índole penal. Per tal que la mediació tingui èxit, és necessari que no hi hagi una prèvia situació violència o intimidació d’una de les parts envers l’altra.

No cal que faci cap gestió. Des del nostre despatx ens ocuparem de trucar l’altra part i informar-la de què és la mediació, els seus beneficis, preu per sessió, etc.

En casos de relació mercantil entre ambdues parts, si hi ha conveni, és pot afegir una clàusula de submisisó a mediació en els següents termes:

“Conforme a lo dispuesto en los artículos 6.2 y 10.2 de la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles, las partes acuerdan que las controversias que puedan surgir como consecuencia del presente acuerdo o convenio, sean sometidas a mediación con carácter previo a iniciar un procedimiento judicial u otra solución extrajudicial, comprometiéndose las partes a intentar dicho proceso mediacional de buena fe.”

La manca d’acord en mediació no implica cap inconvenient perquè les parts acudeixin a les vies “tradicionals” de resolució de conflictes, com poden ser l’arbitratge o el jutjat.

En cap cas la mediació prèvia serà perjudicial per les parts doncs el mediador no pot ser testimoni en un judici, com tampoc ho poden ser les altres parts que han intervingut a la mediació (per exemple, pèrits) respecte al què s’ha dit en el si de la mateixa.

El cost de la mediació depèn del nombre de parts que intervenen a la mateixa i de la durada de la mateixa. Els preus per sessió individual depenen de la naturalesa del conflicte i de la quantia dels interessos en joc.

Una vegada exposat el conflicte a mediar i el nombre de parts que hi intervindran, es realitza un pressupost a cada client porquè pugui decidir si li interessa la mediació o no.

En la gran majoria dels casos, és molt més econòmic acudir a la mediació que a un procediment judicial o arbitral, ja que poguent obtenir un acord homologat notarialment que té la mateixa força que una sentència, la mediació implica un notable estalvi de temps, diners, i sobretot, de cost emocional.

A més l’ índex de compliment dels acords presos en mediació és molt més elevat que l’índex de compliment de les sentències judicials.