“Sense creixement ni perceverança, paraules com millora, assoliment o èxit no tenen sentit” (Benjamin Franklin)

Reclamació d’impagats

Des del despatx, aconsellem que es posin en contacte amb nosaltres el més aviat possible, doncs està demostrat estadísticament que més probable és el recobrament de la quantitat deguda quan més aviat s’actua. També hi ha uns terminis específics per reclamar a l’agència tributaria l’import satisfet en concepte d’IVA. Per tant, és necessari contactar amb l’advocat des del primer moment posterior al venciment de la factura impagada.

Primerament, procedim a realitzar una reclamació extrajudicial, consistent en varies trucades i correus electrònics a la part deutora, per tal de reclamar el deute de forma amistosa. En alguns casos, resulta necessari enviar un primer Burofax de reclamació, alertant a la persona deutora de la possibilitat d’iniciar un procediment judicial en cas que segueixi ometent les nostres reclamacions. Per tant, iniciem una primera fase de negociació en la que donem l’oportunitat a la part contraria de fer el pagament reclamat, prèvia signatura d’un reconeixement de deute per a l’obtenció d’una major garantia de compliment.

En cas que aquesta primera fase de reclamació no sigui eficient, procedim a iniciar un procediment de reclamació judicial.

El procediment monitori s’inicia mitjançant la interposició d’un escrit en el que reclamem a la part contraria l’import del deute degut, sumant els interessos demora així com els costos de recobrament previstos en la Llei 3/2004 contra la morositat en les operacions comercials.

Presentat l’escrit, el jutge requereix a l’empresa deutora a que faci el pagament de la quantitat reclamada, donant un termini de 20 dies. És durant el transcurs d’aquests dies quan el deutor pot optar entre varies opcions:

  • Pagar-li la quantitat que li deu. En aquest cas es donaria el procediment per finalitzat.
  • No pagant sinó oposar-se al monitori presentat. Davant d’aquest fet el procediment continuarà pels tràmits del procediment civil, que podrà ser ordinari o verbal, en funció de l’import de la quantia reclamada.
  • No fer res. En aquest cas, si no paga ni s’oposa, un cop transcorreguts els 20 dies, ja es pot sol·licitar l’embarg de bens del deutor suficients per tal de saldar el deute, a través d’un nou procediment d’execució.

Únicament és necessari que ens aporti les factures impagades, així com els albarans que acreditin l’entrega de la mercaderia o la realització de l’obra o servei, en els que quedi demostrat que vostè va complir amb la seva part del contracte.

És un procediment de reclamació de deutes que es trobin reflectits en lletres de canvi, xecs i pagarés. Gaudeix de majors garanties de cobrament que el monitori ja que, en la mateixa demanda, ja es pot sol·licitar l’embarg preventiu (execució) dels bens del deutor, i aquest només te un termini de 10 dies per oposar-se a la mateixa.

En cas de que el seu deute estigui documentat en lletres de canvi, xecs o pagarés consulti gratuïtament AQUI si aquests poden ser reclamats a través d’aquest procediment, doncs cal examinar cadascun d’aquests instruments canviaris per verificar si compleixen els requisits legals per ser executats. En cas de que no sigui així, sempre podrà reclamar-se el deute per la via ordinària o a través del monitori.

No dediquem a la fase amistosa més de 2 mesos, excepte si el deutor ha reconegut el deute i s’ha fixat un pagament aplaçat.

Una vegada iniciada la fase judicial, la duració és variable depenent del jutjat que porti el tema, la facilitat de localitzar i requerir al deutor i la posició que aquest adopti envers la demanda rebuda.

La interposició d’una demanda dins dels terminis legalment establerts a la Llei del IVA permetrà al creditor almenys recuperar l’import d’aquest impost.

Si el deutor és una persona jurídica, es pot estudiar la viabilitat de derivar la responsabilitat pels deutes al seu administrador

Som especialistes en concursos de creditors i en la llei de la Segona Oportunitat, que son mecanismes que pot utilitzar el deutor que compleix determinats requisits per exonerar-se dels seus deutes, de forma provisional o definitiva. Això ens permet analitzar cas per cas si el deutor ha complert amb aquests requisits i, en cas que no sigui així, comparèixer en el seu procediment, oposar-nos al mateix, plantejar propostes de pagament alternatives, adquisició dels seus bens, etc.

En tot cas, s’ha d’examinar cadascun d’aquests temes de forma individual abans de determinar si hi ha possibilitats de cobrament.  

Li aconsellem que per més informació cliqui AQUI.